วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แผนการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมกันเรียนรู้

Hello, everybody.
      เป็นไงกันบ้าง ได้อ่าน games and activies หวังว่า หลายๆๆ คน คงมีไอเดีย ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือทำผลงาน เพื่อพัฒนาตนเองก็ได้
      สำหรับวันนี้ จะนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมกันเรียนรู้  ซึ่งใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านในการจัดการเรียนการสอน...... กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           รายวิชา  ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่6

เรื่อง  คำสั่ง  ขั้นตอน (Instructions)                                           เวลา  3   ชั่วโมง       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  สาระสำคัญ

การปฏิบัติตามคำสั่งขั้นตอนเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การฝึกการอ่านคำสั่ง ขั้นตอนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในชีวิตชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ สำนวนที่มีลักษณะเฉพาะจากคำสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในชีวิตประจำวัน

2.  มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด ป 6/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ตัวชี้วัด ป 6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ป 6/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1  จุดประสงค์ปลายทาง

3.1.1  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำในสังคม

3.2  จุดประสงค์นำทาง

                     3.2.1  อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

                     3.2.2  อ่านคำสั่งและจับคู่รูปภาพได้

                     3.2.3  อ่านวิธีการทำและตอบคำถามได้

                     3.2.4  อ่านคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งได้

4.  สาระการเรียนรู้

            4.1  ประโยคคำสั่ง (Imperative Sentences)

            4.2  อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันและวิธีใช้

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่  1

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ คำสั่ง ขั้นตอน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัพท์

2.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดสิ่งเร้าโดยให้ร้องเพลง If you’re happy แล้วทำท่าตามคำสั่งจากเพลง เช่น Clap your hands, Shake your head, Say Hello! , etc. ครูตรวจสอบความเข้าใจโดยสังเกตการทำท่าทางประกอบเพลง และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ขั้นสอน

3.      ครูให้นักเรียนดูภาพจาก Flash Card แล้วให้นักเรียนเดาว่าบุคคลในภาพกำลังทำอะไร

4.      นักเรียนเล่นเกมใบ้คำ Action Verb โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนหมุนเวียนกันออกมาดูภาพในมือครูและทำท่าใบ้ โดยครูถามนำให้นักเรียนคนอื่น ๆ ตอบพร้อม ๆ กัน

Teacher :               What is she doing?

Students :              She is eating.

Teacher :               What is the verb do you get?

Students :              Eat.

Teacher :               Correct. Very good

5.      ครูเขียนคำศัพท์ eat บนกระดาน กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้คำกริยาเพิ่มมากขึ้น

6.      ให้นักเรียนจับคู่กันออกมาหน้าชั้นคนหนึ่งออกคำสั่งให้เพื่อนทำตาม สลับกัน

ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม

7.      นักเรียนรับ Student’s manual กลุ่มละ 1 ชุด

8.      นักเรียนแบ่งกันศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้คนละเท่า ๆ กันโดยการอ่านให้เพื่อนฟังหมุนเวียนจนครบทุกข้อ ครูสังเกตการณ์มีส่วนร่วมของนักเรียน

9.      นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 5-6 คน  และนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1 โดยแยกหัวข้อแบ่งกันศึกษาและสรุปเนื้อหาร่วมกัน

10.  ให้นักเรียนจับคู่กันออกมาหน้าชั้นคนหนึ่งออกคำสั่งให้เพื่อนทำตาม สลับกัน

 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบง่าย (Low order thinking skills)

10.  นักเรียนระดมสมอง ทำกิจกรรมในEXERCISE 1 โดยแบ่งหน้าที่กันหาคำตอบโดยการจับคู่ประโยคกับภาพ ครูสามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ในลักษณะของ Matching Game นักเรียนต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการหาคำตอบ โดยนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่กัน เช่น คนที่ 1 อ่านประโยค คนที่ 2 หาคำศัพท์  คนที่ 3 และ 4 แปลความหมาย  คนที่  5 และ 6 จับคู่รูปภาพกับประโยค เป็นต้น ทำหมุนเวียนกันจนครบทุกข้อ และทบทวนด้วยกันอีกครั้ง ครูสังเกตพฤตกรรมการมีส่วนร่วม

11.  ครู เฉลยคำตอบจากบัตรเฉลยคำตอบ ให้นักเรียน 1 คนของกลุ่มทำหน้าที่ตรวจคำตอบถ้ามีข้อผิดให้สมาชิกในกลุ่มพิจารณาคำตอบร่วมกันใหม่

ขั้นนำไปใช้

12.     นักเรียนแบ่งหน้าที่กันทำกิจกรรมเสริมที่ 1 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินการทำงานกลุ่ม

13.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษาหน้าชั้น และส่งรายงานสรุปกลุ่มละ 1 ชิ้นงานโดยครูเป็นผู้ชี้แนะ และซักถาม (Elicit) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

14.  ครูให้นักเรียนไปศึกษาคำศัพท์ ฝึกอ่านและหาความหมายที่นักเรียนจะต้องเรียนใน

ชั่วโมงหน้า

          ชั่วโมงที่  2

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  นักเรียนระดมสมองในการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนในชั่วโมงที่แล้ว ครูใช้คำถามนำไปสู่ความคิดรวบยอดที่ว่า “ประโยคคำสั่งจะต้องขึ้นต้นด้วยคำกริยาเสมอ”

2.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดสิ่งเร้าโดยให้ร้องเพลง If you’re happy แล้วทำท่าตามคำสั่งจากเพลง เช่น Clap your hands, Shake your head, Say Hello! , etc. ครูตรวจสอบความเข้าใจโดยสังเกตการทำท่าทางประกอบเพลง และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ขั้นสอน

3.       ครูนำเสนอภาพและคำศัพท์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ครูถามนำเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานด้านศัพท์ ภาพไหนนักเรียนตอบไม่ได้ครูค่อยเฉลย
                        Teacher:          What is it? (Show up the picture card)

Students:          It is a television.

Teacher:          Very good. What is it? (Show up the next one)

Students:          ???   I don’t know. / We don’t know.

Teacher:          All right, it’s a cell phone. Repeat after me.

4.       หลังจากนั้นครูใช้เทคนิค Flash Card ให้นักเรียนดูภาพเพียงบางส่วนแล้วบอกว่าเป็นภาพอะไร กิจกรรมนี้เน้นฝึกประสิทธิภาพในการจำศัพท์ของนักเรียน ทำพร้อมกันทั้งชั้นก่อนแล้วสุ่มทำเป็นรายคน

ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม

5.       นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนช่วยกันศึกษาใบความรู้ที่ 2 โดยแบ่งหัวข้อศึกษาเท่า ๆ กัน ในขั้นนี้นักเรียนจะพบกับคำศัพท์ที่เป็นคำสั่งแต่เป็นขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ที่เราสามารถพบได้ในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งครูได้ให้นักเรียนไปศึกษามาก่อนล่วงหน้าแล้ว

6.       นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาแนวปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกโดยครูช่วยตอบข้อสงสัยเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

          ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  (เทคนิคการคิดวิเคราะห์แบบง่าย)

7.       นักเรียนระดมสมองทำกิจกรรมในEXERCISE 2 โดยแบ่งกันทำคนละเท่า ๆ กัน  นักเรียนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบง่ายในการจับคู่ภาพกับคำสั่งที่สอดคล้องกัน ครูอาจให้ทำในรูปแบบของการเล่นเกม Matching game

8.       ครู เฉลยคำตอบจากบัตรเฉลยคำตอบ ให้นักเรียน 1 คนในกลุ่มทำหน้าที่ตรวจคำตอบ ถ้ามีข้อผิดให้ย้อนกลับไปทบทวนอีกครั้ง

ขั้นนำไปใช้

9.      นักเรียนแบ่งหน้าที่กันทำกิจกรรมเสริมที่  2  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินการทำงานกลุ่ม

10.   นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษา และส่งตัวแทนนำเสนอรายงานหน้าชั้น และส่งรายงานสรุป กลุ่มละ 1 ชิ้นงานโดยครูเป็นผู้ชี้แนะ และเปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นได้ซักถาม (Elicit) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

11.   ครูแจ้งว่าในชั่วโมงหน้านักเรียนจะต้องนำอุปกรณ์อะไรบ้างมาทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่  3

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.      ทบทวนเนื้อหาในใบความรู้ที่ 1 และ 2 โดยใช้วิธีการระดมสมองและการซักถาม


ขั้นสอน

2.      นักเรียนเล่นเกม Running Dictation โดยครูติดประโยคที่ฝาผนังด้านหลังห้อง กติกากำหนดให้สมาชิก 1 คน เป็น writer สมาชิกที่เหลือเป็นrunner ผลัดกันวิ่งไปอ่านประโยคคำสั่งและวิ่งมาบอก writer ให้เขียนให้ถูกต้อง เมื่อหมดเวลาครูเฉลย กลุ่มที่มีคำผิดน้อยที่สุดเป็นฝ่ายชนะ กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสนุกสนาน

ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม

3.       นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 ให้สมาชิกทุกคนแบ่งกันอ่านและสรุปเนื้อหาร่วมกันว่าเป็นกิจกรรมอะไรและต้องเตรียมอะไรบ้าง มีวิธีการทำอย่างไร  คำศัพท์ที่แสดงคำสั่งคือคำกริยาใดบ้าง โดยนักเรียนใช้ทักษะการรวบรวมและเลือกข้อมูล ครูตรวจสอบความถูกต้องโดยการสุ่มถาม (Eliciting)

4.       นักเรียนในกลุ่มช่วยกันศึกษาแนวปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึก โดยครูเป็นผู้ตอบข้อสงสัยเพื่อ

ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

          ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  (เทคนิคการคิดวิเคราะห์แบบง่าย)

5.       นักเรียนรับ EXERCISE3 แล้วทำกิจกรรมตามคำสั่งโดยแบ่งหน้าที่กันทำกิจกรรม โดยนักเรียน คนที่  1 เป็นผู้กล่าวนำการนำเสนอและแนะนำสมาชิกในกลุ่ม นักเรียนคนอื่น ๆ ทำการสาธิตขั้นตอน How to make thing คนละข้อจนครบทุกข้อ

6.       ครูสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและช่วยแก้ไขกรณีนักเรียนออกเสียงผิดในบางประโยคระหว่างการนำเสนอ

7.       นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในEXERCISE 4 โดยใช้อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ โดยทำรูปภาพ Jigsaw.

 ขั้นนำไปใช้

8.      นักเรียนแบ่งหน้าที่กันทำกิจกรรมเสริมที่ 3 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินการทำงานกลุ่ม

9.       ครูสุ่มนักเรียนกลุ่มละ 1 คน ออกมารายงานผลสรุปการทำกิจกรรมและส่งรายงานกลุ่มละ1 ชิ้นงาน โดยครูเป็นผู้ชี้แนะ และซักถาม (Elicit) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

10.   นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ

6.  สื่อการเรียนรู้

6.1  Student’s manual

6.2  Teacher’s manual

6.3  แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุดที่ 1 เรื่อง คำสั่ง ขั้นตอน (Instructions)

 7.  กิจกรรมเสนอแนะ

7.1  ให้นักเรียนฝึกอ่านคำสั่ง ขั้นตอน เพิ่มเติมและสม่ำเสมอ

7.2  ครูทำบัตรคำเกี่ยวคำสั่งและขั้นตอนรวมถึง Classroom Language ติดไว้ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนผ่านสายตาและฝึกอ่านในยามว่าง

 8.  การวัดและประเมินผล

8.1  สิ่งที่วัด

        8.1.1  วัดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง คำสั่ง  ขั้นตอน (Instruction)

        8.1.2  วัดทักษะกระบวนการกลุ่ม

        8.1.3  วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ :ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย และความสะอาด

8.2  วิธีการวัด

        8.2.1  ตรวจแบบทดสอบ เรื่อง  คำสั่ง  ขั้นตอน (Instruction) 1-4

        8.2.2  สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

8.3  เครื่องมือการวัด

                    8.3.1  แบบทดสอบ เรื่อง คำสั่ง  ขั้นตอน (Instruction) 1-4

                    8.3.2  แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม

8.4  เกณฑ์การวัด

                    8.4.1  ทดสอบหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

8.4.2   สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

9. บันทึกหลังสอน

ผลการสอน

-              นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง
ผ่านระดับคุณภาพดีมาก       จำนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ
ผ่านระดับคุณภาพ ดี            จำนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ

-              นักเรียนอ่านคำสั่งและจับคู่รูปภาพได้
ผ่านระดับคุณภาพ ดีมาก      จำนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ
 
ผ่านระดับคุณภาพ  ดี           จำนวน 
  คน  คิดเป็นร้อยละ 

-              นักเรียนอ่านวิธีการทำและตอบคำถามได้

ผ่านระดับคุณภาพ ดีมาก      จำนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ 
ผ่านระดับคุณภาพ  ดี           จำนวน 
  คน  คิดเป็นร้อยละ 

-              นักเรียนอ่านคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งได้

ผ่านระดับคุณภาพ ดีมาก      จำนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ 
ผ่านระดับคุณภาพ  ดี           จำนวน 
  คน  คิดเป็นร้อยละ 

-              พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ผ่านระดับคุณภาพ  ดี           จำนวน 
  คน  คิดเป็นร้อยละ 
ผ่านระดับคุณภาพ  พอใช้     จำนวน 
  คน  คิดเป็นร้อยละ 

ปัญหาและอุปสรรค

-              นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กระบวนการเรียนรู้ต้องซ่อมเสริมจนผ่านเกณฑ์ คือ ......................
              -              นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้พัฒนาสังคม เพื่อผ่านเกณฑ์คือ ....................

 

ลงชื่อ……………………………….

           (.......................................)

ตำแหน่ง  .........................................
 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น