วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบจากคณะครูที่เข้าร่วมการอบรม กิจกรรม Language Assessment


ข้อสอบจากคณะครูที่เข้าร่วมการอบรม

กิจกรรม Language assessment

 

Group 4   (Analysis)

Which word is not in this group?

a.            Mouse

b.           Keyboard

c.                Monitor

d.           Facebook

 

Group 3   (Evaluation)

What do you think about smoking?

a.                        Good looking (Ugly)

b.                       Unhealthy

c.     Expensive     (Unlucky)

d.                       Unhappy

 

/ What is the result of smoking?

/ What is the worst thing about smoking?

 

 

Group 2   (Analysis)

Natalie has got a stomachache. Whom and where should Natalie go to meet? (see)

a.            Doctor / hospital

b.           Seller / market

c.            Monk / temple

d.           Teacher / school

 

 

Group 1  (Analysis)

My mother’s very special

So I’m making her a heart,

A love one that’s sure to be

A proper work of art.

What is this poem for?

1.            Christmas Day

2.            Mother’s Day

3.            New Year’s Day

4.            Father’s Day

Which date relates to the above poem?

1.            12thAugust

2.            25thDecember

3.            14thFebruary

4.            5th December

 

 

Group 5 (Application)

What would you do, if you want to be

healthy?

   I have to ……..

a.            eat much.

b.           sleep much.

c.            travel much.

d.           exercise much.

 

 

 

 

 

Group 6 (Evaluation)

Situation: Tom wants to go outside, it’s heavy raining.

What should he do?

a.            He should wear shorts.

b.           He should wear sunglasses.

c.            He should wear a sweater.

d.           He should wear a raincoat.

 

 

Group 7 (synthesis)

Situation: On the phone

Adul: Siti, how is the weather at your home now?

Siti: It’s heavy rain here.

What would happen if it’s raining heavily for a week at Siti’s home?

a.            Land slide

b.           Earthquake

c.            Flood

d.           Typhoon

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น