วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ชื่อสำนักงาน (ไทย-English)

  • ชื่อสำนักงาน (ไทย-English)
ระดับประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ :Primary Educational Service Area (PESA)
ชื่อภาษาไทย :เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ :Primary Educational Service Area Office (PESAO)
ชื่อภาษาไทย :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ :Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2
ชื่อภาษาไทย :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ระดับมัธยมศึกษา
ภาษาอังกฤษ :Secondary Educational Service Area (SESA)
ชื่อภาษาไทย :เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ :Secondary Educational Service Area Office 15 (SESAO)
ชื่อภาษาไทย :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15