วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษามลายู ระหว่างวันที่ 8/11/2015 - 19/11/2015

การเลือกประธานชมรมคนที่ 3

กิจกรรมการเลือกประธานชมรมและคณะกรรมการชุดใหม่ วันนี้ 14/11/2558 ดังนี้
8.30-9.00 ลงทะเบียน พี่น้องที่จะมาประชุมชมรม
9.00-10.00 แข่งstory telling
10.00-11.00 คุณครูพรีเซ็นต์
11.00-12.00 ประชุม&เลือกคณะกรรมการ
ผลการเลือกประธาน  คนที่  3  ได้แก่   นายฮำดัน  สาอุ   ครูนิคมพัฒนา 10