วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Noun (คำนาม)

Noun คือ คำนาม ก่อนที่จะเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน จะต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่ใช้กันมากมายเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นคำนาม (Noun) เราจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับคำนามให้เข้าใจก่อน เพื่อที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจนะครับ
คำนาม (Noun) หมายถึง คำที่ใช้สำหรับเรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ อาหาร ผัก ผลไม้ สถานที่ อาชีพ นามธรรม ฯลฯ เช่น 


·                     คน-> boy, girl, man, woman, John, Mary

·                     สัตว์ ->cat, dog, bird, cow, pig

·                     สิ่งของ-> pen, book, glass, computer,

·                     อาหาร ->egg, cake, noodle, sandwich

·                     ผัก ผลไม้ ->banana, mango, carrot

·                     สถานที่ ->school, hospital, bank, market, park

·                     อาชีพ->teacher, doctor, nurse, farmer

·                     นามธรรม->love, happiness, knowledge

คำนาม แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1.                  คำนามทั่วไป (สามานยนาม) หรือ Common Nouns เช่น an apple, a student บอกให้ทราบว่าเป็นแอปเปิ้ล 1 ผล และนักเรียน 1 คน แต่ไม่รู้ว่าเป็นแอปเปิ้ลผลไหน หรือนักเรียนคนไหน 

2.                  คำนามชี้เฉพาะ (วิสามานยนาม) หรือ Proper Nouns เช่น Thailand, Sunday, August, Obama ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจตรงกันว่าคำที่กล่าวถึงคือสิ่งไหน อันไหน หรือคนไหน 

3.                  คำนามนับได้ Countable Nouns เป็นคำนามที่สามารถนับเป็นจำนวนชิ้น อัน ตัว ได้เลยโดยใช้จำนวน 1, 2, 3,.... และ a หรือ an นำหน้าได้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

·                     3.1 คำนามเอกพจน์ (Singular) เป็นคำนามที่มีเพียง 1 เดียว ใช้คำบอกจำนวน one, a หรือ anที่แปลว่า 1 นำหน้าได้เลยเช่น a cat, a monkey, a busan ant , a duck, an umbrella

·                     3.2 คำนามพหูพจน์ (Plural) เป็นคำนามที่มีจำนวนมากกว่า 1 คือ มีจำนวนตั้งแต่ 2 ชิ้น อัน หรือ ตัว ขึ้นไป เช่น two cats, three monkeys, six buses, fifty ants, twenty ducks, eleven umbrellas

จะสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อคำนามเปลี่ยนจากเอกพจน์ เป็นพหูพจน์ จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะได้อธิบายให้เข้าใจในตอนต่อๆ ไป ถึงหลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์

4. คำนามนับไม่ได้ Uncountable Nouns หมายถึงคำนามที่มีลักษณะเป็นฝุ่น ผง ชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย เป็นของเหลว เป็นเส้นๆ ซึ่งไม่นิยมนับเป็นจำนวน แต่ถ้าจะนับจะต้องหาภาชนะมาใส่ แล้วนับจำนวนที่ภาชนะนั้นๆ เช่น milk, sugar, salt, water, air, oil, fish sauce 

·                     นับเป็นกิโล เช่น a kilo of beef (เนื้อวัว 1 กิโล), two kilos of pork (เนื้อหมู 2 กิโล) 

·                     นับเป็นกล่อง เช่น a box of chalk (ชอล์ก 1 กล่อง), six boxes of milk (นม 6 กล่อง)

·                     นับเป็นก้อน เช่น a bar of soap (สบู่ 1 ก้อน)

·                     นับเป็นหลอด เช่น a tube of toothpaste (ยาสีฟัน 1 หลอด)

·                     นับเป็นแก้ว เช่น three glasses of water (น้ำ 3 แก้ว)

·                     นับเป็นขวด เช่น five bottles of fish sauce (น้ำปลา 5 ขวด)

·                     นับเป็นชิ้น เช่น a piece of chicken (เนื้อไก่ 1 ชิ้น), two pieces of cake (ขนมเค้ก 2 ชิ้น)

·                     นับเป็นแถว เช่น a loaf of bread (ขนมปัง 1 แถว)

·                     นับเป็นม้วน เช่น a roll of tissue paper (กระดาษชำระ 1 ม้วน)

ยังมีอีกเยอะนะครับ..อย่าเพิ่งเบื่อเสียก่อน "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น" ตรงกับสุภาษิต (proverb) ในภาษาอังกฤษที่ว่า Where there is a will, there is a way.