วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

What is the weather like now?


สวัสดีครับ  วันนี้มาพบกับการใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน  ในช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน เพื่อนๆเลยต้องการจะถามถึงสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษด้วยคำถามง่ายๆ    เพื่อนๆสามารถใช้สำนวนประโยคได้ว่า

What is the weather like now?

ความว่า   อากาศช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง    หรือ  อาจจะถามว่า

How is the weather now? ก็ได้

ด้วยประโยคสั้นๆง่ายๆ ขอให้เพื่อนๆทุกคนนำไปใช้เป็นประจำ ฝึกฝนทุกวัน ที่สำคัญจะทำให้เราไม่ลืมครับ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

การอ่านออกเสียงคำให้ถูกต้องนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของสื่อภาษาออกไปได้ชัดเจน  ในประโยคข้างต้นจะมีคำที่ต้องออกเสียงซึ่งไม่มีเสียงเทียบในภาษาไทย คือว่า

 weather  /weDә/  อ่านออกเสียงว่า  /เวเธอร์*/  ซึ่งตรงที่เสียง ther นั้น ไม่ได้ออกเสียงว่า เธอร์ โดยสมบูรณ์  แต่เพื่อนๆต้องออกเสียง โดยให้ปลายลิ้นกระทบกับปลายฟันด้านหน้า  .......อ่านแล้วดูเหมือนยากใช้มั้ย แต่จริงๆแล้วไม่ยากเลย เพื่อนสามารถสังเกตการณ์การออกเสียงคำจากเจ้าของภาษาได้จาก ทีวี หรือ อินเตอร์เน็ต แล้วฝึกบ่อยๆ ทุกอย่างก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวครับ    

                                        นายอิกรอม มูลา
                                                                                              ครูผู้ช่วยโรงเรียนนิคมพัฒนา 4  อำเภอสุคิริน

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ของฝากจากการดูงานที่ปีนัง

สวัสดีครับทุกท่าน
ห่างหายไปหลายวันน่ะครับ วันนี้ มี power point จากปีนัง มาฝากน่ะครับ ขอให้เพื่อนครูทุกท่านไปโหลดข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/groups/276369415729749/
ใครที่ยังไม่ได้ joined อย่าลืมน่ะครับ ช่วยกัน add ด้วยครับ

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แผนการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมกันเรียนรู้

Hello, everybody.
      เป็นไงกันบ้าง ได้อ่าน games and activies หวังว่า หลายๆๆ คน คงมีไอเดีย ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือทำผลงาน เพื่อพัฒนาตนเองก็ได้
      สำหรับวันนี้ จะนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมกันเรียนรู้  ซึ่งใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านในการจัดการเรียนการสอน...... กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           รายวิชา  ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่6

เรื่อง  คำสั่ง  ขั้นตอน (Instructions)                                           เวลา  3   ชั่วโมง       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  สาระสำคัญ

การปฏิบัติตามคำสั่งขั้นตอนเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การฝึกการอ่านคำสั่ง ขั้นตอนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในชีวิตชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ สำนวนที่มีลักษณะเฉพาะจากคำสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในชีวิตประจำวัน

2.  มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด ป 6/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ตัวชี้วัด ป 6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ป 6/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1  จุดประสงค์ปลายทาง

3.1.1  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำในสังคม

3.2  จุดประสงค์นำทาง

                     3.2.1  อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

                     3.2.2  อ่านคำสั่งและจับคู่รูปภาพได้

                     3.2.3  อ่านวิธีการทำและตอบคำถามได้

                     3.2.4  อ่านคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งได้

4.  สาระการเรียนรู้

            4.1  ประโยคคำสั่ง (Imperative Sentences)

            4.2  อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันและวิธีใช้

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่  1

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ คำสั่ง ขั้นตอน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัพท์

2.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดสิ่งเร้าโดยให้ร้องเพลง If you’re happy แล้วทำท่าตามคำสั่งจากเพลง เช่น Clap your hands, Shake your head, Say Hello! , etc. ครูตรวจสอบความเข้าใจโดยสังเกตการทำท่าทางประกอบเพลง และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ขั้นสอน

3.      ครูให้นักเรียนดูภาพจาก Flash Card แล้วให้นักเรียนเดาว่าบุคคลในภาพกำลังทำอะไร

4.      นักเรียนเล่นเกมใบ้คำ Action Verb โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนหมุนเวียนกันออกมาดูภาพในมือครูและทำท่าใบ้ โดยครูถามนำให้นักเรียนคนอื่น ๆ ตอบพร้อม ๆ กัน

Teacher :               What is she doing?

Students :              She is eating.

Teacher :               What is the verb do you get?

Students :              Eat.

Teacher :               Correct. Very good

5.      ครูเขียนคำศัพท์ eat บนกระดาน กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้คำกริยาเพิ่มมากขึ้น

6.      ให้นักเรียนจับคู่กันออกมาหน้าชั้นคนหนึ่งออกคำสั่งให้เพื่อนทำตาม สลับกัน

ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม

7.      นักเรียนรับ Student’s manual กลุ่มละ 1 ชุด

8.      นักเรียนแบ่งกันศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้คนละเท่า ๆ กันโดยการอ่านให้เพื่อนฟังหมุนเวียนจนครบทุกข้อ ครูสังเกตการณ์มีส่วนร่วมของนักเรียน

9.      นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 5-6 คน  และนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1 โดยแยกหัวข้อแบ่งกันศึกษาและสรุปเนื้อหาร่วมกัน

10.  ให้นักเรียนจับคู่กันออกมาหน้าชั้นคนหนึ่งออกคำสั่งให้เพื่อนทำตาม สลับกัน

 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบง่าย (Low order thinking skills)

10.  นักเรียนระดมสมอง ทำกิจกรรมในEXERCISE 1 โดยแบ่งหน้าที่กันหาคำตอบโดยการจับคู่ประโยคกับภาพ ครูสามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ในลักษณะของ Matching Game นักเรียนต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการหาคำตอบ โดยนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่กัน เช่น คนที่ 1 อ่านประโยค คนที่ 2 หาคำศัพท์  คนที่ 3 และ 4 แปลความหมาย  คนที่  5 และ 6 จับคู่รูปภาพกับประโยค เป็นต้น ทำหมุนเวียนกันจนครบทุกข้อ และทบทวนด้วยกันอีกครั้ง ครูสังเกตพฤตกรรมการมีส่วนร่วม

11.  ครู เฉลยคำตอบจากบัตรเฉลยคำตอบ ให้นักเรียน 1 คนของกลุ่มทำหน้าที่ตรวจคำตอบถ้ามีข้อผิดให้สมาชิกในกลุ่มพิจารณาคำตอบร่วมกันใหม่

ขั้นนำไปใช้

12.     นักเรียนแบ่งหน้าที่กันทำกิจกรรมเสริมที่ 1 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินการทำงานกลุ่ม

13.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษาหน้าชั้น และส่งรายงานสรุปกลุ่มละ 1 ชิ้นงานโดยครูเป็นผู้ชี้แนะ และซักถาม (Elicit) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

14.  ครูให้นักเรียนไปศึกษาคำศัพท์ ฝึกอ่านและหาความหมายที่นักเรียนจะต้องเรียนใน

ชั่วโมงหน้า

          ชั่วโมงที่  2

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  นักเรียนระดมสมองในการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนในชั่วโมงที่แล้ว ครูใช้คำถามนำไปสู่ความคิดรวบยอดที่ว่า “ประโยคคำสั่งจะต้องขึ้นต้นด้วยคำกริยาเสมอ”

2.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดสิ่งเร้าโดยให้ร้องเพลง If you’re happy แล้วทำท่าตามคำสั่งจากเพลง เช่น Clap your hands, Shake your head, Say Hello! , etc. ครูตรวจสอบความเข้าใจโดยสังเกตการทำท่าทางประกอบเพลง และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ขั้นสอน

3.       ครูนำเสนอภาพและคำศัพท์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ครูถามนำเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานด้านศัพท์ ภาพไหนนักเรียนตอบไม่ได้ครูค่อยเฉลย
                        Teacher:          What is it? (Show up the picture card)

Students:          It is a television.

Teacher:          Very good. What is it? (Show up the next one)

Students:          ???   I don’t know. / We don’t know.

Teacher:          All right, it’s a cell phone. Repeat after me.

4.       หลังจากนั้นครูใช้เทคนิค Flash Card ให้นักเรียนดูภาพเพียงบางส่วนแล้วบอกว่าเป็นภาพอะไร กิจกรรมนี้เน้นฝึกประสิทธิภาพในการจำศัพท์ของนักเรียน ทำพร้อมกันทั้งชั้นก่อนแล้วสุ่มทำเป็นรายคน

ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม

5.       นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนช่วยกันศึกษาใบความรู้ที่ 2 โดยแบ่งหัวข้อศึกษาเท่า ๆ กัน ในขั้นนี้นักเรียนจะพบกับคำศัพท์ที่เป็นคำสั่งแต่เป็นขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ที่เราสามารถพบได้ในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งครูได้ให้นักเรียนไปศึกษามาก่อนล่วงหน้าแล้ว

6.       นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาแนวปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกโดยครูช่วยตอบข้อสงสัยเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

          ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  (เทคนิคการคิดวิเคราะห์แบบง่าย)

7.       นักเรียนระดมสมองทำกิจกรรมในEXERCISE 2 โดยแบ่งกันทำคนละเท่า ๆ กัน  นักเรียนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบง่ายในการจับคู่ภาพกับคำสั่งที่สอดคล้องกัน ครูอาจให้ทำในรูปแบบของการเล่นเกม Matching game

8.       ครู เฉลยคำตอบจากบัตรเฉลยคำตอบ ให้นักเรียน 1 คนในกลุ่มทำหน้าที่ตรวจคำตอบ ถ้ามีข้อผิดให้ย้อนกลับไปทบทวนอีกครั้ง

ขั้นนำไปใช้

9.      นักเรียนแบ่งหน้าที่กันทำกิจกรรมเสริมที่  2  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินการทำงานกลุ่ม

10.   นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษา และส่งตัวแทนนำเสนอรายงานหน้าชั้น และส่งรายงานสรุป กลุ่มละ 1 ชิ้นงานโดยครูเป็นผู้ชี้แนะ และเปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นได้ซักถาม (Elicit) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

11.   ครูแจ้งว่าในชั่วโมงหน้านักเรียนจะต้องนำอุปกรณ์อะไรบ้างมาทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่  3

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.      ทบทวนเนื้อหาในใบความรู้ที่ 1 และ 2 โดยใช้วิธีการระดมสมองและการซักถาม


ขั้นสอน

2.      นักเรียนเล่นเกม Running Dictation โดยครูติดประโยคที่ฝาผนังด้านหลังห้อง กติกากำหนดให้สมาชิก 1 คน เป็น writer สมาชิกที่เหลือเป็นrunner ผลัดกันวิ่งไปอ่านประโยคคำสั่งและวิ่งมาบอก writer ให้เขียนให้ถูกต้อง เมื่อหมดเวลาครูเฉลย กลุ่มที่มีคำผิดน้อยที่สุดเป็นฝ่ายชนะ กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสนุกสนาน

ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม

3.       นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 ให้สมาชิกทุกคนแบ่งกันอ่านและสรุปเนื้อหาร่วมกันว่าเป็นกิจกรรมอะไรและต้องเตรียมอะไรบ้าง มีวิธีการทำอย่างไร  คำศัพท์ที่แสดงคำสั่งคือคำกริยาใดบ้าง โดยนักเรียนใช้ทักษะการรวบรวมและเลือกข้อมูล ครูตรวจสอบความถูกต้องโดยการสุ่มถาม (Eliciting)

4.       นักเรียนในกลุ่มช่วยกันศึกษาแนวปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึก โดยครูเป็นผู้ตอบข้อสงสัยเพื่อ

ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

          ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  (เทคนิคการคิดวิเคราะห์แบบง่าย)

5.       นักเรียนรับ EXERCISE3 แล้วทำกิจกรรมตามคำสั่งโดยแบ่งหน้าที่กันทำกิจกรรม โดยนักเรียน คนที่  1 เป็นผู้กล่าวนำการนำเสนอและแนะนำสมาชิกในกลุ่ม นักเรียนคนอื่น ๆ ทำการสาธิตขั้นตอน How to make thing คนละข้อจนครบทุกข้อ

6.       ครูสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและช่วยแก้ไขกรณีนักเรียนออกเสียงผิดในบางประโยคระหว่างการนำเสนอ

7.       นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในEXERCISE 4 โดยใช้อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ โดยทำรูปภาพ Jigsaw.

 ขั้นนำไปใช้

8.      นักเรียนแบ่งหน้าที่กันทำกิจกรรมเสริมที่ 3 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินการทำงานกลุ่ม

9.       ครูสุ่มนักเรียนกลุ่มละ 1 คน ออกมารายงานผลสรุปการทำกิจกรรมและส่งรายงานกลุ่มละ1 ชิ้นงาน โดยครูเป็นผู้ชี้แนะ และซักถาม (Elicit) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

10.   นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ

6.  สื่อการเรียนรู้

6.1  Student’s manual

6.2  Teacher’s manual

6.3  แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุดที่ 1 เรื่อง คำสั่ง ขั้นตอน (Instructions)

 7.  กิจกรรมเสนอแนะ

7.1  ให้นักเรียนฝึกอ่านคำสั่ง ขั้นตอน เพิ่มเติมและสม่ำเสมอ

7.2  ครูทำบัตรคำเกี่ยวคำสั่งและขั้นตอนรวมถึง Classroom Language ติดไว้ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนผ่านสายตาและฝึกอ่านในยามว่าง

 8.  การวัดและประเมินผล

8.1  สิ่งที่วัด

        8.1.1  วัดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง คำสั่ง  ขั้นตอน (Instruction)

        8.1.2  วัดทักษะกระบวนการกลุ่ม

        8.1.3  วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ :ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย และความสะอาด

8.2  วิธีการวัด

        8.2.1  ตรวจแบบทดสอบ เรื่อง  คำสั่ง  ขั้นตอน (Instruction) 1-4

        8.2.2  สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

8.3  เครื่องมือการวัด

                    8.3.1  แบบทดสอบ เรื่อง คำสั่ง  ขั้นตอน (Instruction) 1-4

                    8.3.2  แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม

8.4  เกณฑ์การวัด

                    8.4.1  ทดสอบหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

8.4.2   สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

9. บันทึกหลังสอน

ผลการสอน

-              นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง
ผ่านระดับคุณภาพดีมาก       จำนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ
ผ่านระดับคุณภาพ ดี            จำนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ

-              นักเรียนอ่านคำสั่งและจับคู่รูปภาพได้
ผ่านระดับคุณภาพ ดีมาก      จำนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ
 
ผ่านระดับคุณภาพ  ดี           จำนวน 
  คน  คิดเป็นร้อยละ 

-              นักเรียนอ่านวิธีการทำและตอบคำถามได้

ผ่านระดับคุณภาพ ดีมาก      จำนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ 
ผ่านระดับคุณภาพ  ดี           จำนวน 
  คน  คิดเป็นร้อยละ 

-              นักเรียนอ่านคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งได้

ผ่านระดับคุณภาพ ดีมาก      จำนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ 
ผ่านระดับคุณภาพ  ดี           จำนวน 
  คน  คิดเป็นร้อยละ 

-              พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ผ่านระดับคุณภาพ  ดี           จำนวน 
  คน  คิดเป็นร้อยละ 
ผ่านระดับคุณภาพ  พอใช้     จำนวน 
  คน  คิดเป็นร้อยละ 

ปัญหาและอุปสรรค

-              นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กระบวนการเรียนรู้ต้องซ่อมเสริมจนผ่านเกณฑ์ คือ ......................
              -              นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้พัฒนาสังคม เพื่อผ่านเกณฑ์คือ ....................

 

ลงชื่อ……………………………….

           (.......................................)

ตำแหน่ง  .........................................
 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Games and Activities (2)

Hello, everyone.
      วันนี้ ตอนบ่ายฝนตกหนัก ไฟก็ดับ ดับแล้วดับอีก ตามสัญญาน่ะครับ เรื่อง Games and Activities กันต่อน่ะครับ
1. Catch-up
2. Rip and Run - scrambled questions
3. Information gap interview
4.  Problems and solutions discussions
5. Taboo
6. Clay Pictionary
7. Writing grammar rules
8.  Boardgame
9. Half a crossword
10. Spot the difference
11. Make your own activity
12. Sentence stress chants
13. Conveying and eliciting vocabulary
14. Word cloud  (www.wordle.net) / www.abcya.com
15. Brainstorm
16. Read and Categorise
17. Coursebook lesson ideas
18. Picture mingle
19. Video - gist and detail
20. Predictions
21. Pair Discussion
22. A/B Peer Correction
23. Dictogloss
24.  Information exchange
25. Board Race
26. Pyramid ranking discussion
27. Reflection mingle and swap
       เพื่อนครูทุกคนได้อ่านแล้วเป็นไงบ้าง มีเกมหรือกิจกรรมอะไรบ้าง ที่คุณครูได้นำไปใช้ บ้าง ส่วนรายละเอียดเกม จะถยอยลงน่ะครับ
       ส่วนโอกาสหน้า จะมาถึงการทำผลงาน คศ 3 น่ะครับ เพราะว่า มีเพื่อนครูหลายท่านที่ได้ Line หรือโทรมาถามเกี่ยวกับการทำผลงาน 
       เพื่อนครูท่านใดที่ มี Idea อย่าลืมน่ะครับ เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันน่ะครับ

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Games & Activities for the classroom

Good afternoon everybody,
      สวัสดีครับเพื่อนครูทุกคน บ่ายนี้ ฝนตกค่อนข้างหนัก หลังจากฝนตกอากาศก็เย็นสบาย วันนี้ จะมาแนะนำ game สำหรับใช้ในห้องเรียน ลองมาดูว่า มี game อะไรบ้างที่เราเคยใช้และไม่เคยใช้บ้าง
1. Who wrote it?
2. Name Circles
3. Paper Interview
4. Error Correction race
5. Peer teaching mingle
6. Inductive grammar methodology
7. Change chairs
8. Reflection mingle
9. Happy families
10. Pair Crossword
11. Hot Seat
12. Mingle & Swap
13. Who am I?
14. Describe & Draw
15. Rip & Run
16. Snakes and Ladders
17. Dominoes
18. TPR - Total Physical Response
19. Picture it
20. Rap it
21. Move it / Mime it
22. Mime game
23. Drawing Picture
24. Order the text
25. Running Dictation
ยังมีอีกน่ะครับ ส่วนรายละเอียดของเกม จะมาแนะนำในวันต่อๆ ไป น่ะครับ คอยติดตามน่ะครับ

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

Concept-checking question (ccq)

สวัสดีครับเพื่อนครูทุกคน วันนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่อง Concept Checking Questions (CCQ) โดยปกติแล้ว เรามักจะถามนักเรียนว่า "Do you understand?" นักเรียนก็จะตอบทันที ว่า "Yes" ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่า นักเรียนของเราเข้าใจจริงหรือเปล่า Concept question เราสามารถใช้สือจริง ถามความเข้าใจเกี่ยวกับคำถาม ให้นักเรียนอธิบายความหมาย และให้นักเรียนทั้งห้องตอบคำถาม
ลองมาดูตัวอย่างกันน่ะครับ
Vocabulary Item                    Concept-checking question
1. Orange                                1.1 Is it orange or red?
                                                1.2 Is it round?
                                                1.3 Is it a kind of fruit?

2. Elephant                              2.1 Does it fly?
                                                2.2 Does it have four legs?
                                                2.3 Does it live in the forest?

3. Doctor                                  3.1 Do they have a uniform?
                                                3.2 Do they work at the post office or the hospital?
                                                3.3 Do they help the patient?

4. Teacher                               4.1 Does a teacher work at a school or a hospital?
                                                4.2 Do they teach learners?
                                                4.3 What's your English teacher?

5. breakfast                             5.1 Do you eat breakfast in the morning or the evening?
                                                5.2 Do you eat breakfast at school or at home?
                                                 5.3 What kind of things do you eat for breakfast? Do you eat cornflakes? Give me examples.

เพื่อนครูท่านใดที่มีตัวอย่างคำถามอื่น ช่วยกันแชร์ไอเดียกันเยอะๆ น่ะครับ