วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔


รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  สพป.๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันอังคาร ที่ ๑๘  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เวลา  ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
 ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นธ ๒

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม สพป.นธ.๒
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.
                นายรัศมี  มะหะหมัด ประธานชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ ๒ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้


ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ถือเป็นนโยบายหลักของชมรมฯที่จะต้องเร่งดำเนินการ
              ๑.๒ การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทั้งที่ตรงวุฒิและไม่ตรงวุฒิ
๑.๓  ระเบียบการจัดตั้งชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
๑.๔ การใช้ระบบสารสนเทศของชมรม
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑./๒๕๕๔
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่๑ /๒๕๕๔ ซึ่งประชุมวันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
             มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา (เลขานุการชมรม ศน. ภาษาอังกฤษ)
๓.๑ การจัดสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับสมาชิกและผู้สนใจ จะเริ่มดำเนินการได้หลังจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยขณะนี้ทางกลุ่มนิเทศได้ดำเนินการแล้วทุกวัน จากเวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.  โดยจะขอรับสมัครอาสาสมัครก่อนถึงจะสามารถจัดตารางเวลาได้
๓.๒  การนำเสนอโครงการเพื่อสมาชิก  จะดำเนินการตามเอกสารประกอบโครงการภายหลังตามตัวอย่างที่นำมาวันนี้  ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสมาชิกชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ.๒  และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับสมาชิกชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ.๒ ประจำปี ๒๕๕๔  และศน.ฮาซานะห์ บินมะอุง ขอเพิ่มเติมไปยังครูทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเรื่องใด ให้รายงาน สพป.นธ.๒ (ศึกษานิเทศก์) ทราบและทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมทุกอย่างส่ง เพื่อเป็นการขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นๆที่ต้องการต่อไป  ประธานจะขอข้อเสนอแนะจากสมาชิกทุกคน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดอบรม  เช่น การจัดอบรมครูผู้สอนบางส่วนที่ไม่ได้จบตรงเอก และจะมีการของบประมาณจากสพป.ด้วย  เนื่องจากกลุ่มสาระอื่นมีการอบรมอยู่เสมอ แต่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยมี หรือถ้ามีก็เป็นของศูนย์ ERIC ซึ่งก็ดำเนินงานมานานแต่รู้สึกว่าไม่ตรงจุดความต้องการของครู   ศน.ฮาซานะห์  ขอชี้แจงให้คณะกรรมการทราบว่า โดยปกติงานบุคลากรของ สพป.จะเป็นผู้ดำเนินการของงบประมาณ และหากลำบากในการของบประมาณ ให้ใช้วิธีการหาผู้สนับสนุนดีกว่า หากชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความเข้มแข็งพอ
                ๓.๓ website ของชมรม http:// nara2engclub.blogspot.com/ประธานเสนอ  อยากจะให้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น แต่ลองแล้วไม่ได้ ให้คณะกรรมการท่านอื่นได้ลองทำดูบ้าง  นายมาหามะซาหารูเด็น ได้ชี้แจงว่าตอนนี้ได้ทำการ link website ไว้แล้วคือ ให้ใช้ search engine เป็น nara2engclub ก็จะสามารถให้สมาชิกเข้าไปสมัครใช้งานได้โดยง่าย
                ๓.๔ การจัดทำยุทธศาสตร์ชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ.๒ และการจัดทำระเบียบวาระข้อตกลงของชมรมฉบับสมบูรณ์  จะดำเนินการภายหลังเปิดภาคเรียนแล้ว
๓.๕ โครงการวิจัยในชั้นเรียนนำร่องในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔  ศน.ฮาซานะห์ แจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนนำร่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒โดยครูผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  โดยได้ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลการประเมิน O-net และ NT ในปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓.๖ จำนวนสมาชิกและเงินค่าสมาชิก  ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน  ๑๒๗  ยังไม่ได้แยกประเภท ยอดเงินค่าสมัครทั้งหมด ๑๒,๗๐๐ บาท แต่ยังชำระไม่ครบ ข้อมูล ณ วันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
                มติ ที่ประชอบเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขออาสาสมัครสมาชิกที่มีความสามารถมาร่วมเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษให้กับสมาชิก โดยจะเริ่มรับสมัครและจัดตารางเรียนได้ตอนเปิดภาคเรียน  อาจจะจัดแค่คนละไม่กี่วันให้หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป
๔.๒  หารายได้เข้าชมรมเพื่อมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของชมรม โดยเริ่มต้นทำเสื้อโปโลหรือเสื้อนอกก่อนแล้วค่อยขยับเป็นอย่างอื่นเช่น กระเป๋า เป็นต้น ราคาไม่ต้องแพงมากเพราะ ศน.จะไปสอบราคาที่ส่วนกลางให้เมื่อไปประชุมในโอกาสหน้า  แต่ในอันดับแรกต้องออกแบบโลโก้ก่อน นาตยา เสนอว่า ในกูเกิ้ลมีโปรแกรมสำเร็จรูป ให้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และศิลปะลองค้นหาดูเอามาใช้  และลำดับต่อไปก็จะเริ่มหาสถานที่ขายเมื่อมีนิทรรศการทางการศึกษาต่างๆ
๔.๓  จัดให้มีการพบปะในหมู่สมาชิกเดือนละครั้ง  โดยการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของครูที่มีผลงานโดดเด่น หรือ Best practice ของแต่ละคน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งอื่นๆ
๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม จะมีการแต่งตั้งมาจาก สพป.นธ.๒ จำนวน ๑๘ คน
๕.๒ เพิ่มเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน ๑ คน คือ นายมาหามะซาหารูเด็น  อารง
๕.๓ แก้ระเบียบชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
๕.๔ โครงการทั้ง ๒ โครงการ ศน.ฮาซานะห์  จะดำเนินการเอง โดยจะปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม
๕.๕ สรุปวันประชุมสมาชิกชมรม คือ วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ไม่อาจดำเนินการได้เพราะข้อคิดเห็นจากคณะผู้บริหารโรงเรียนบางท่าน ไม่ต้องการให้รบกวนเวลาทำการสอน ท่านรองนุกูล เสนอให้พบปะทางช่องทาง ออนไลน์ไปก่อน หรือเลือกเวลาช่วงวันหยุด ศน. ฮาซานะห์ รับเรื่องไว้ประสานทางสมาชิกแล้วค่อยนัดพบปะกัน)
ปิดประชุม
เวลา ๑๒.๐๐ น.

      

คณะกรรการบริหารชมรมคูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ ๒


คณะกรรมการบริหารชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ ๒

          ประธาน           นายรัศมี          มะหะหมัด                 ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก
          รองประธานฯ    ๑.นางอัสมา      ฮามิ                        ครู โรงเรียนบ้านจะมาแกะ
                               ๒.นายฟิกรี       บีดิง                        ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง
          เลขานุการ        นางฮาซานะห์   บินมะอุง                    ศึกษานิเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)
                                                                                   สพป.นธ. ๒
          ผู้ช่วยเลขาฯ     ๑. นางฉะอ้อน   จันทพงศ์                   ครู โรงเรียนสุคิริน
                              ๒. นส.ชยาภา    อาจณรงค์                  ครู โรงเรียนบ้านกูบู
          เหรัญญิก         ๑. นางนพรรณพ  สมบรูณ์                   ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก
                              ๒. นางสาวนาดีละห์  ดอฮะ                  ครู โรงเรียนบ้านหัวคลอง

          คณะกรรมการตัวแทนอำเภอ(ผู้ประสานงาน)

          อ.สุไหงโกลก    ๑. นายเสรี     สากีแล                        ครู โรงเรียนบ้านมูโนะ
                              ๒. นางนวลศิริ    บุญมาลี                    ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก
          อ.ตากใบ        ๑. นายสมพร     เพ็งไซ                      ครู โรงเรียนบ้านไพรวัน
                              ๒. นางนาตยา    อดิศัยนิกร                 ครู โรงเรียนบ้านโคกมือบา
          อ.แว้ง            ๑. นายอับดุลเลาะห์   เจ๊ะหิง                ครู โรงเรียนบ้านยะหอ
                              ๒. นส.ศิลาวาตี    สาและ                    ครู โรงเรียนบ้านบางขุด
          อ.สุคิริน          ๑. นายฮำดัน     สาอุ                         ครู โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐
                              ๒. นส.ฟูรอดา    สะมะแอ                   ครู โรงเรียนนิคมพัฒนา ๗
          อ.สุไหงปาดี     ๑. นายไพโรจน์  หมีนหวัง                   ครู โรงเรียนบ้านโคกตา
                              ๒. นส.ซูราณี   บินมะแซ                     ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง

          -ฝ่าย   ICT     นายมาหามะซาหารูเด็น อารง                 ครู โรงเรียนบ้านมูโนะ

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ
 ๑. นายอาดุลย์    พรมแสง                      ผู้อำนวยการ สพป.นธ ๒
 ๒. นายนุกูล       ชูนุ้ย                           รอง ผู้อำนวยการ สพป. นธ.๒
 ๓. นายนิกูล       ประทีปพิชัย                  รอง ผู้อำนวยการ สพป. นธ.๒
          ๔. นายคมศักดิ์    ธัญญเกษตร            ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิเทศติดตามฯ  สพป. นธ.๒

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

facebook ของชมรม

อีกช่องทางติดต่อกับชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษทางเฟสบุ๊คได้ทางลิ้งข้างล่างเลยครับ...
http://www.facebook.com/pages/nara2engclub/243025472409694?sk=wall
หรือพิมพ์ที่ีช่องค้นหาว่า nara2engclub
ช่าวเข้าไปแสดงความคิดเห็นและกด like ด้วยน่ะครับ..

ขอบคุณครับ...