วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔


รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  สพป.๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันอังคาร ที่ ๑๘  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เวลา  ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
 ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นธ ๒

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม สพป.นธ.๒
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.
                นายรัศมี  มะหะหมัด ประธานชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ ๒ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้


ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ถือเป็นนโยบายหลักของชมรมฯที่จะต้องเร่งดำเนินการ
              ๑.๒ การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทั้งที่ตรงวุฒิและไม่ตรงวุฒิ
๑.๓  ระเบียบการจัดตั้งชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
๑.๔ การใช้ระบบสารสนเทศของชมรม
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑./๒๕๕๔
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่๑ /๒๕๕๔ ซึ่งประชุมวันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
             มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา (เลขานุการชมรม ศน. ภาษาอังกฤษ)
๓.๑ การจัดสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับสมาชิกและผู้สนใจ จะเริ่มดำเนินการได้หลังจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยขณะนี้ทางกลุ่มนิเทศได้ดำเนินการแล้วทุกวัน จากเวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.  โดยจะขอรับสมัครอาสาสมัครก่อนถึงจะสามารถจัดตารางเวลาได้
๓.๒  การนำเสนอโครงการเพื่อสมาชิก  จะดำเนินการตามเอกสารประกอบโครงการภายหลังตามตัวอย่างที่นำมาวันนี้  ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสมาชิกชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ.๒  และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับสมาชิกชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ.๒ ประจำปี ๒๕๕๔  และศน.ฮาซานะห์ บินมะอุง ขอเพิ่มเติมไปยังครูทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเรื่องใด ให้รายงาน สพป.นธ.๒ (ศึกษานิเทศก์) ทราบและทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมทุกอย่างส่ง เพื่อเป็นการขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นๆที่ต้องการต่อไป  ประธานจะขอข้อเสนอแนะจากสมาชิกทุกคน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดอบรม  เช่น การจัดอบรมครูผู้สอนบางส่วนที่ไม่ได้จบตรงเอก และจะมีการของบประมาณจากสพป.ด้วย  เนื่องจากกลุ่มสาระอื่นมีการอบรมอยู่เสมอ แต่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยมี หรือถ้ามีก็เป็นของศูนย์ ERIC ซึ่งก็ดำเนินงานมานานแต่รู้สึกว่าไม่ตรงจุดความต้องการของครู   ศน.ฮาซานะห์  ขอชี้แจงให้คณะกรรมการทราบว่า โดยปกติงานบุคลากรของ สพป.จะเป็นผู้ดำเนินการของงบประมาณ และหากลำบากในการของบประมาณ ให้ใช้วิธีการหาผู้สนับสนุนดีกว่า หากชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความเข้มแข็งพอ
                ๓.๓ website ของชมรม http:// nara2engclub.blogspot.com/ประธานเสนอ  อยากจะให้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น แต่ลองแล้วไม่ได้ ให้คณะกรรมการท่านอื่นได้ลองทำดูบ้าง  นายมาหามะซาหารูเด็น ได้ชี้แจงว่าตอนนี้ได้ทำการ link website ไว้แล้วคือ ให้ใช้ search engine เป็น nara2engclub ก็จะสามารถให้สมาชิกเข้าไปสมัครใช้งานได้โดยง่าย
                ๓.๔ การจัดทำยุทธศาสตร์ชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ.๒ และการจัดทำระเบียบวาระข้อตกลงของชมรมฉบับสมบูรณ์  จะดำเนินการภายหลังเปิดภาคเรียนแล้ว
๓.๕ โครงการวิจัยในชั้นเรียนนำร่องในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔  ศน.ฮาซานะห์ แจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนนำร่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒โดยครูผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  โดยได้ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลการประเมิน O-net และ NT ในปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓.๖ จำนวนสมาชิกและเงินค่าสมาชิก  ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน  ๑๒๗  ยังไม่ได้แยกประเภท ยอดเงินค่าสมัครทั้งหมด ๑๒,๗๐๐ บาท แต่ยังชำระไม่ครบ ข้อมูล ณ วันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
                มติ ที่ประชอบเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขออาสาสมัครสมาชิกที่มีความสามารถมาร่วมเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษให้กับสมาชิก โดยจะเริ่มรับสมัครและจัดตารางเรียนได้ตอนเปิดภาคเรียน  อาจจะจัดแค่คนละไม่กี่วันให้หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป
๔.๒  หารายได้เข้าชมรมเพื่อมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของชมรม โดยเริ่มต้นทำเสื้อโปโลหรือเสื้อนอกก่อนแล้วค่อยขยับเป็นอย่างอื่นเช่น กระเป๋า เป็นต้น ราคาไม่ต้องแพงมากเพราะ ศน.จะไปสอบราคาที่ส่วนกลางให้เมื่อไปประชุมในโอกาสหน้า  แต่ในอันดับแรกต้องออกแบบโลโก้ก่อน นาตยา เสนอว่า ในกูเกิ้ลมีโปรแกรมสำเร็จรูป ให้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และศิลปะลองค้นหาดูเอามาใช้  และลำดับต่อไปก็จะเริ่มหาสถานที่ขายเมื่อมีนิทรรศการทางการศึกษาต่างๆ
๔.๓  จัดให้มีการพบปะในหมู่สมาชิกเดือนละครั้ง  โดยการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของครูที่มีผลงานโดดเด่น หรือ Best practice ของแต่ละคน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งอื่นๆ
๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม จะมีการแต่งตั้งมาจาก สพป.นธ.๒ จำนวน ๑๘ คน
๕.๒ เพิ่มเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน ๑ คน คือ นายมาหามะซาหารูเด็น  อารง
๕.๓ แก้ระเบียบชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
๕.๔ โครงการทั้ง ๒ โครงการ ศน.ฮาซานะห์  จะดำเนินการเอง โดยจะปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม
๕.๕ สรุปวันประชุมสมาชิกชมรม คือ วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ไม่อาจดำเนินการได้เพราะข้อคิดเห็นจากคณะผู้บริหารโรงเรียนบางท่าน ไม่ต้องการให้รบกวนเวลาทำการสอน ท่านรองนุกูล เสนอให้พบปะทางช่องทาง ออนไลน์ไปก่อน หรือเลือกเวลาช่วงวันหยุด ศน. ฮาซานะห์ รับเรื่องไว้ประสานทางสมาชิกแล้วค่อยนัดพบปะกัน)
ปิดประชุม
เวลา ๑๒.๐๐ น.

      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น