วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คณะกรรการบริหารชมรมคูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ ๒


คณะกรรมการบริหารชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ ๒

          ประธาน           นายรัศมี          มะหะหมัด                 ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก
          รองประธานฯ    ๑.นางอัสมา      ฮามิ                        ครู โรงเรียนบ้านจะมาแกะ
                               ๒.นายฟิกรี       บีดิง                        ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง
          เลขานุการ        นางฮาซานะห์   บินมะอุง                    ศึกษานิเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)
                                                                                   สพป.นธ. ๒
          ผู้ช่วยเลขาฯ     ๑. นางฉะอ้อน   จันทพงศ์                   ครู โรงเรียนสุคิริน
                              ๒. นส.ชยาภา    อาจณรงค์                  ครู โรงเรียนบ้านกูบู
          เหรัญญิก         ๑. นางนพรรณพ  สมบรูณ์                   ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก
                              ๒. นางสาวนาดีละห์  ดอฮะ                  ครู โรงเรียนบ้านหัวคลอง

          คณะกรรมการตัวแทนอำเภอ(ผู้ประสานงาน)

          อ.สุไหงโกลก    ๑. นายเสรี     สากีแล                        ครู โรงเรียนบ้านมูโนะ
                              ๒. นางนวลศิริ    บุญมาลี                    ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก
          อ.ตากใบ        ๑. นายสมพร     เพ็งไซ                      ครู โรงเรียนบ้านไพรวัน
                              ๒. นางนาตยา    อดิศัยนิกร                 ครู โรงเรียนบ้านโคกมือบา
          อ.แว้ง            ๑. นายอับดุลเลาะห์   เจ๊ะหิง                ครู โรงเรียนบ้านยะหอ
                              ๒. นส.ศิลาวาตี    สาและ                    ครู โรงเรียนบ้านบางขุด
          อ.สุคิริน          ๑. นายฮำดัน     สาอุ                         ครู โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐
                              ๒. นส.ฟูรอดา    สะมะแอ                   ครู โรงเรียนนิคมพัฒนา ๗
          อ.สุไหงปาดี     ๑. นายไพโรจน์  หมีนหวัง                   ครู โรงเรียนบ้านโคกตา
                              ๒. นส.ซูราณี   บินมะแซ                     ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง

          -ฝ่าย   ICT     นายมาหามะซาหารูเด็น อารง                 ครู โรงเรียนบ้านมูโนะ

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ
 ๑. นายอาดุลย์    พรมแสง                      ผู้อำนวยการ สพป.นธ ๒
 ๒. นายนุกูล       ชูนุ้ย                           รอง ผู้อำนวยการ สพป. นธ.๒
 ๓. นายนิกูล       ประทีปพิชัย                  รอง ผู้อำนวยการ สพป. นธ.๒
          ๔. นายคมศักดิ์    ธัญญเกษตร            ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิเทศติดตามฯ  สพป. นธ.๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น