วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Power Point การบริหารจัดการเวลาเรียน 5 ชม./สัปดาห์

Power Point การบริหารจัดการเวลาเรียน 5 ชม./สัปดาห์
http://english.obec.go.th/english/2013/index.php/th/2012-08-08-10-26-5/180-power-point-5

แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
http://academic.obec.go.th/web/node/460

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

http://english.obec.go.th/english/2013/index.php/th/2012-08-08-10-26-5/177-2016-10-25-09-42-48

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน

http://english.obec.go.th/english/2013/index.php/th/2012-08-08-10-26-5/170-2016-09-22-03-43-34